موارد عدم پذيرش

 

موارد عدم پذيرش در مرکز رشد فناوري سلامت

 
     
 

• شركتها و هسته‌هايي که صرفاً خدمات آموزشي،مشاوره اي، درماني و بهداشتي (بدون وجود توليد يک محصول) ارائه مي دهند.

 
 

• شركتها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات

 
 

• شركتها و هسته‌هايى كه ايده محورى آنها صرفا راه‌اندازى يك پايگاه اينترنتى است.

 
 

• شركتهاو هسته‌هايى كه درمرحله فروش محصول بوده ومى‌خواهندكارصرفا بازرگانى نمايند.

 
 

• شركتها و هسته‌هايى كه در مراحل اوليه طراحى مفهومى محصول باشند.

 
 

• شركتها و هسته‌هايى كه ايده محورى يا محصول نهايى آنها، كلى، مبهم و نامشخص باشد.

 
 

• شركتهاى و هسته‌هايى كه قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر كارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ايده محورى باشند.

 

منوی اصلی