فناورهای مرکز رشد فناوری سلامت

  شرکتها و واحدهای فناور مستقر در مرحله پیش رشد:  
 

1- تجهيزات پزشکي احسان باقري و پسران

 
  2- سینا پوست مشهد  
  3- فناور وحيد شجاعي مهر  
  4- نوين کامپوزيت آريا  
  5- تجهیزات پزشکی آفرینش طب پارس  
  6- پیشبرد دادو ستد نوین راهی نو  
  7- طب و تجهیز توس گستر پاژ  
  8- تیماس صنعت شرق  
  9- فناوری سلامت الکترونيک پاژ  
  10- نوآفرین طب مشهد  
  11- آبادیس اندیشه ایرانیان  
  12- فناور بهروز هاشم نژاد نامقی  
  13- فناور جواد وطن دوست  
  14- تسنیم تجهیز طب رضوان  
  15- فناور مهدی عباچی زاده  
  16- فناور دکتر حسین اعظمی  
 

17- فناور دکتر ابراهیم زاده و خانم مدقن

 

منوی اصلی