آئين نامه ها و اساسنامه ها

     
 

اساسنامه مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 
     
 

ماده 1- تعاريف

 
     
 

1-1 مرکز رشد: مرکزی است تحت مدیریت متخصصين حرفه اي که با ارائه خدمات حمایتی از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط کارآفريناني که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري متشکل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي کند. اين خدمات شامل موارد زیر است:

- تأمين محل كار (به صورت اجاره)

- خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع رساني

- خدمات مديريتي، حقوقي و اخلاق پزشكي، مالي، اعتباري، دسترسی به سرمایه های جدید، پروژه يابي و بازاريابي

- آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

- ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

 
     
 

1-2 سازمان موسس (متقاضي): سازماني است که مركز رشد را تأسيس نموده و تأمين اعتبارات آن را از مجاري دولتي و غير دولتي به عهده مي گيرد.

 
     
 

1-3 واحدهاي فناوري: به واحدهايي گفته مي شود که داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد و با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري و ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري کردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نمايند.. اين واحدها شامل شركت هاي خصوصي، تعاوني واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، مراكز تحقيقاتي مصوب شوراي گسترش وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري و دستگاه هاي اجرايي هستند.

 
     
 

1-4 دوره رشد مقدماتي: به دوره اي گفته مي شود كه حداكثرمدت آن 6 ماه و طي آن به افراد و يا گروه هاي مستعدي كه داراي ايده هاي نوآورانه هستند؛ براي آشنايي با بازار‏، شناسايي گروه كاري مرتبط با ايده، تقويت و تثبيت ايده اوليه و ايجاد هويت حقوقي مستقل، مشاوره و آموزش هاي لازم داده مي شود كه در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتي و كسب هويت مستقل حقوقي، مي توانند متقاضي تشكيل واحدهاي نوپا و اسكان رسمي در مركز رشد شوند. اين دوره ها در واحدي از مركز رشد به نام بخش رشد مقدماتي برگزار مي گردد و زمان آن با تصويب رئيس مركز رشد تا 9 ماه قابل افزايش است.

 
     
 

1-5 دوره رشد: دوره اي است حداكثر 3 ساله كه طي آن واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند. اين زمان با تصويب شوراي مركز رشد تا 5 سال قابل افزايش است.

 
     
 

ماده 2- اهداف

 
     
 

2-1 بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

2-2 ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

2-3 كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

2-4 ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري

2-5 بستر سازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي

2-6 بستر سازی جهت توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

 
     
     
 

ماده 3- وظايف

 
 

3-1 حمايت مالي و معنوی از واحدهاي مستقر در مركز رشد با توجه به فعاليت هاي واحدهاي فناور مندرج در بند 1-3

2-3 تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

3-3 ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصول و تجاري سازي آنها

4-3 نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد

5-3 نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها

3-6 استقرار واحدهاي فناور متقاضي در بخش رشد مقدماتي در صورت نياز

 
     
     
 

تبصره: انجام فعاليت هاي زير توسط مراكز رشد ممنوع است:

 
 

1- مشاركت در سهام واحدهاي فناوري (مستقر در مركز رشد)

2- استخدام هيأت علمي

3- انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشي به استثناي موارد زير كه بايد به تصويب شوراي پژوهشي سازمان موسس نيز برسند:

- پروژه هاي مطالعاتي در زمينه بهبود و توسعه مراكز رشد

- پروژه هايي كه به قصد ارجاع به واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد انجام مي شوند.

 
     
     
 

ماده 4- اركان مركز رشد

 
     
 

4-1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4-2 هيأت امنا

4-3 رئيس مركز رشد

4-4 شوراي مركز رشد

 
     
 

ماده 5- هيأت امنا:

 
     
 

هيأت امناي مراكز رشد همان هيأت امناي سازمان موسس خواهد بود.

تبصره: چنانچه سازمان موسس داراي هيات امنا نباشد هيات امناي مرکز رشد براساس قانون تشکيل هيات هاي امنا تشکيل مي گردد.

 
     
 

ماده 6- وظايف و اختيارات هيأت امنا

 
     
 

وظايف و اختيارات هيأت امنا مطابق با قانون تشكيل هيأت هاي امناي دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسه 181 و 183 مورخ 9 و 23/2/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.

تبصره: هيات امناي سازمان موسس مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را در ارتباط با مراکز رشد به شوراي فناوري سازمان موسس تفويض کند.

 
     
 

ماده 7- وظايف رئيس مركز رشد

 
     
 

7-1 اداره كليه امور مركز رشد بر طبق اساسنامه، آيين نامه هاي مصوب و مصوبه هاي هيأت امنا

7-2 پيش بيني و تنظيم بودجه سالانه و ارائه به شوراي مركز رشد

7-3 نظارت بر فعاليت واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد در جهت حصول اطمينان از انطباق فعاليت ها با اهداف پيش بيني شده

7-4 ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقا و توسعه واحدهاي فناوري

7-5 برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در رابطه با تأمين بودجه و تقويت بنيه مالي و جذب امكانات براي مركز رشد

7-6 عقد قرارداد به نمايندگي از مركز رشد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

7-7 ارائه گزارش عملكرد ساليانه مركز رشد به شوراي مركز رشد

7-8 تهيه تراز مالي سالانه مركز رشد

 
     
 

ماده 8- تركيب شوراي مركز رشد

 
     
 

8-1 رئيس مركز رشد (رئيس شورا)

8-2 يك نفر از مديران صنايع و يا دستگاه هاي اجرايي منطقه مرتبط با موضوع كاري مركز رشد به پيشنهاد رئيس مركز رشد و يا تأييد و صدور حكم توسط رئيس سازمان موسس

8-3 دو نفر از محققان، كارشناسان خبره و يا كارآفرينان متناسب با رشته تخصصي فعاليت هاي مركز رشد به پيشنهاد رئيس مركز رشد و با تأييد و صدور حكم توسط رئيس سازمان موسس

8-4 يك نفر كارشناس خبره اقتصادي به پشنهاد رئيس مركز رشد و با تأييد و صدور حكم توسط رئيس سازمان موسس

8-5 يك نفر از مديران شركت هاي خصوصي يا تعاوني فعال در زمينه فناوري متناسب با فعاليت هاي مركز رشد به پيشنهاد رئيس مركز رشد و با تأييد و صدور حكم توسط رئيس سازمان موسس

8-6 معاون مركز رشد (دبير شورا)

 
     
 

ماده 9- وظايف و اختيارات شوراي مركز رشد

 
     
 

9-1 پيشنهاد و تصويب اوليه خط مشي و سياست هاي علمي و فناوري مركز رشد جهت ارائه به هيأت امنا

9-2 پيشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعاليت هاي مركز رشد به هيأت امنا

9-3 بررسي و تصويب اوليه تراز مالي سالانه مركز رشد بر اساس شاخص هاي مصوب جهت ارائه به هيأت امنا

9-4 تأييد آيين نامه هاي اجرايي مركز رشد

9-5 تصويب صلاحيت واحدهاي فناور جهت استقرار در مركز رشد

9-6 بررسي عملکرد سالانه مرکز رشد

9-7 پيشنهاد انحلال مركز رشد به رئيس رئيس سازمان موسس

9-8 پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به كميته تخصصي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري از طريق رئيس سازمان موسس

 
     
 

ماده 10- وظايف سازمان موسس

 
     
 

10-1 تامين منابع مالي مورد نياز مركز رشد

10-2 انتصاب رئيس مركز رشد به پيشنهاد معاون پژوهشي رئيس سازمان موسس

10-3 تأمين ستاد مديريتي و نيروي انساني بخش ستادي

10-4 پيشنهاد انحلال مركز رشد به كميته تخصصي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري

 
     
 

ماده 11- مقررات مالي:

 
     
 

مركز رشد از نظر مقرارت مالي مشمول آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها مي باشد.

 
     
 

ماده 12- منابع مالي

 
     
 

منابع مالي مركز رشد عبارتند از:

12-1 بودجه سالانه مركز رشد كه از محل اعتبارات عمومي كشور تأمين مي گردد.

12-2 كمك هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي

12-3 درآمدهاي اختصاصي حاصل از فعاليت هاي مركز رشد طبق قراردادهاي منعقد شده، دريافت حق امتياز (Royalty)

12-4 عقد قراردادهاي پژوهشي و اجرايي با سازمان هاي دولتي و غير دولتي با رعايت تبصره ذيل ماده 3

 
     
 

ماده 13- هرگونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه به پيشنهاد شوراي مراكز رشد، با تأييد كميته تخصصي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري و با تصويب شوراي نظارت، ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي صورت خواهد گرفت.

 
     
 

ماده 14- در صورت هرگونه سكوت يا تعارض مفاد اساسنامه با آئين نامه تأسيس و راه اندازي مراكز رشد واحدهاي فناوري در علوم پزشكي، مفاد آيين نامه لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

منوی اصلی