کاربرگ ها

..... کاربرگ هاي مربوط به مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
     
 

1.فرم درخواست پذيرش واحدهاي فناور در مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد (ويژه اشخاص حقوقي و حقیقی)

 
  2.فرم درخواست پذیرش واحدهای R&D در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (ویژه هسته ها - متقاضی C)  
  3. فرم پرسشنامه متقاضيان تدريس / مشاوره مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  4.فرم درخواست استفاده از خدمات مشاوره اي مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  5.فرم پرسشنامه ارزيابي طرح توسط ارزياب مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد (رشد مقدماتي)  
  6.ابلاغيه واحد فناور مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  7.فرم مجوز ورود به دوره رشد مقدماتي واحد هاي فناور مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  8.قرارداد استقرار در مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  9.قرارداد مشاوره مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  10.قرارداد اموزشي مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  11.فرم گزارش پيشرفت کار دوره رشد مقدماتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  12.فرم گزارش پيشرفت کار دوره رشد دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  13.صورت جلسه واگذاري دفتر کار مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  14.فرم درخواست استفاده از خدمات پشتيباني و تخصصي دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  15.فرم درخواست تجهيزات سرمايه اي از مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  16.فرم درخواست استفاده از اينترنت مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  17.فرم درخواست استفاده از سيستم گردش مکاتبات دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  18.فرم درخواست سالن جلسات مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  19.فرم درخواست تسهيلات از مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  20.فرم پيشنهاد برگزاري دوره آموزشي مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  21.فرم درخواست انصراف از فرايند بررسي ايده مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  22.فرم تسويه حساب شرکت / واحد فناور با مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  23.فرم نظر سنجي عملکرد مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  24.فرم خلاصه اطلاعات واحدهاي فناور  
     

منوی اصلی