اعضاي شوراي مرکز رشد

 

اعضاي شوراي مرکز رشد فناوري سلامت:

   
 

1. دکتر مجيد مميزان

 

2. دکتر محسن تفقدي

 

3.دکتر بهروز سپهری

 

4. دکتر مجتبي سنکيان

 

5. دکتر جواد صفایی

 

6. دکتر سید علی موسوی شائق

 

7. دکتر علی مرادی

  8. دکتر حسن وکیلی
  9. دکتر خلیل کیمیافر
  10. دکتر حامد تابش

 

 

منوی اصلی