اعضاي شوراي مرکز رشد

 

اعضاي شوراي مرکز رشد فناوري سلامت:

   
 

1. دکتر مجيد مميزان

 

2. دکتر محسن تفقدي

 

3.دکتر جلیل توکل افشاری

 

4. دکتر مجتبي سنکيان

 

5. دکتر امیر ملک زاده

 

6. دکتر محمود تارا

 

 

منوی اصلی