معرفي مرکز رشد

  تعريف مرکز رشد  
 

مركز رشد محلی است که به منظور حمایت از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط واحدهای فناور و کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال از قبیل شرکتهای تازه تاسیس یا در آستانه تاسیس که در زمینه های مختلف منتهی به فناوریهای جدید تشکیل شده اند و دارای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن می باشند، ایجاد شده است. در حقیقت اصطلاح مرکز رشد یا انکوباتور از دستگاهی با همین نام گرفته شده است که برای نگهداری و رشد نوزادان استفاده می شود. مراکز رشد معمولا در کنار یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی که خدمات پشتیبانی (اعم از فنی و غیر فنی) را برای تبدیل یا پرورش یک نوآوری یا یک اختراع به یک شرکت صنعتی ارائه می کند، تاسیس می شوند. در سرتاسر جهان این نکته پذیرفته شده است که مراکز رشد ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوریها و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه آن به ویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته می باشند.

 

 
  معرفي مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد  
  مرکز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشکي مشهد به حول و قوه و انشالله تائيدات الهي و با پشتگرمی به توانمندي علمي، فني، تحقيقاتي و آزمايشگاهي دانشجويان، اساتيد و پرسنل دانشگاه و نيروهاي خبره استان و پس از صدور مجوز تاسيس از وزرات متبوع از مهر ماه سال 1391 در راستاي سياست هاي برنامه های توسعه ای پنج ساله کشور و اجراي دستورات مقام معظم رهبري در افق 1404 با هدف کلي:

1. کاهش وابستگي هاي کشور در بخش فناوري هاي تجهيزاتي و IT حوزه سلامت به خارج

2 . ارتقاء سطح سلامت جامعه

3 .ارتقاء سطح دانش و تکنولوژي هاي حوزه سلامت کشور و ايجاد فناوریهای علمي جديد در اين عرصه

با تاکید بر نیروهای بومی واهداف وراهکارهای زیرفعاليت خود را آغاز نموده است. 

منوی اصلی